စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၃၀-၉-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
2 (၈-၉-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
3 (၆-၉-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
4 (၂၅-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
5 (၄-၈-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
6 (၂၈-၇-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
7 (၃၀-၆-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
8 (၂၃-၆-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
9 (၁၆-၆-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
10 (၁၄-၆-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း