လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
1 (၂၁-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ရာဇဝတ်မှုများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
2 (၁၅-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးထံ တင်ပြသော အမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
3 (၁၂-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးထံ တင်ပြသော အမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
4 (၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ရာဇဝတ်မှုများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
5 (၂၂-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ရာဇဝတ်မှုများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
6 (၂၁-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ရာဇဝတ်မှုများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
7 (၁၄-၁၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင် ရုံးထိုင်သည့် တရားသူကြီးထံ တင်ပြသော အမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
8 (၁၄-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ရာဇဝတ်မှုများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
9 (၁၃-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ တရားမမှုများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
10 (၉-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ရာဇဝတ်မှုများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ