ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၂၂-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
2 (၈-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
3 (၁၈-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၀-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
4 (၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
5 (၂၇-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၉-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
6 (၁၃-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
7 (၆-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၈-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
8 (၂၃-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
9 (၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်
10 (၂၆-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၈-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း