ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
21 (၂၂-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
22 (၈-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
23 (၁၈-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၀-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
24 (၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
25 (၂၇-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၉-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
26 (၁၃-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
27 (၆-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၈-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
28 (၂၃-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
29 (၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်
30 (၂၆-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၈-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း