သတင်းများ

စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာန ထားရှိခြင်း
Post Image

ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနကို ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ဝင်းအတွင်း ရှေ့ညာဘက်၌ရှိသော တစ်ထပ်အဆောက်အဦတွင် ဖွင့်လှစ် ထားရှိပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ဝန်းလုံးရှိ တရားရုံးများမှ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရန် ပေးပို့လာသော တရားမမှုများကို ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။