တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၃-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
2 (၁၄-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
3 (၂၄-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၆-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
4 (၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
5 (၅-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၇-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
6 (၁၀-၃-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ ကြားနာမည့် အမှုစာရင်း
7 (၂၂-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
8 (၂၄-၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် တရားမဆိုင်ရာကြားနာသည့်အမှုစာရင်း
9 (၂၂-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
10 (၈-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၀-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ