တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၁၄-၁၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
2 (၇-၁၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့နှင့် (၉-၁၁-၂၀၂၃ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ ကြားနာမည့် အမှုစာရင်း
3 (၂၃-၁၀-၂၀၂၃ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ ကြားနာမည့် အမှုစာရင်း
4 (၂၄-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၆-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
5 (၂၆-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၈-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
6 (၂၉-၈-၂၀၂၃ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
7 (၂၅-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၇-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
8 (၄-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့ နှင့် (၆-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
9 (၂၈-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၃၀-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
10 (၇-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း