တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၂၈-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၃၀-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
2 (၇-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
3 (၂၁-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၃-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
4 (၁၄-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
5 (၃၁-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
6 (၂၄-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၆-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
7 (၂၃-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ ကြားနာမည့် အမှုစာရင်း
8 (၂၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
9 (၁၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
10 (၂၂-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း