တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
11 (၂၁-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၃-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
12 (၁၄-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
13 (၃၁-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
14 (၂၄-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၆-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
15 (၂၃-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ ကြားနာမည့် အမှုစာရင်း
16 (၂၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
17 (၁၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
18 (၂၂-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
19 (၁၈-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၀-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
20 (၁၁-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း