တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
21 (၂၇-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၉-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
22 (၁၃-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
23 (၂၃-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
24 (၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၁-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
25 (၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၄-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
26 (၂၆-၇-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ ကြားနာမည့် အမှုစာရင်း
27 (၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၃-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
28 (၁၄-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
29 (၂၄-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၆-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
30 (၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း