တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
31 (၅-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၇-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
32 (၁၀-၃-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ ကြားနာမည့် အမှုစာရင်း
33 (၂၂-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
34 (၂၄-၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် တရားမဆိုင်ရာကြားနာသည့်အမှုစာရင်း
35 (၂၂-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
36 (၈-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၀-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
37 (၂၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
38 (၂၅-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
39 (၂၃-၁၂-၂၀၂၁ )ရက်နေ့ တရားမဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
40 (၁၄-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း