ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
31 (၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၄-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
32 (၂၈-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
33 (၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၃-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
34 (၁၄-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
35 (၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
36 (၂၄-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၆-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
37 (၁၀-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
38 (၂၈-၄-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
39 (၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
40 (၅-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၇-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း