ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
41 (၂၂-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
42 (၈-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၀-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
43 (၂၂-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၄-၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
44 (၈-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၀-၂-၂၀၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
45 (၂၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
46 (၂၅-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
47 (၂၈-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင်ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
48 (၂၃-၁၂-၂၀၂၁ )ရက်နေ့ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်မည့် အမှုစာရင်း
49 (၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင်ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
50 (၂၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့နှင့် (၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း