ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
11 (၇-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
12 (၂၁-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၃-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
13 (၁၄-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
14 (၃၁-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
15 (၂၄-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် (၂၆-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
16 (၁၀-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၂-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
17 (၂၉-၁၂-၂၀၂၂ )ရက်နေ့ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြားနာမည့် အမှုစာရင်း
18 (၂၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
19 (၂၀-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၂၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
20 (၁၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း